top of page
znaki_strona_www.png

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie realizuje w okresie od 25 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  zadanie publiczne pod nazwą „ Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych”, działanie nr 1 w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – edycja 2022.

Zadanie publiczne dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 111 600,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 127 050,00 PLN

 

Zadanie publiczne polega na prowadzeniu działań interwencyjnych we współpracy z przedstawicielami służb publicznych, w tym poprzez prowadzenie streetworkingu skierowanego do osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach niemieszkalnych, pozostających poza systemem pomocy socjalnej.

Odbiorcami zadania publicznego są osoby bezdomne z przestrzeni publicznej z miasta Inowrocławia przebywające w miejscach niemieszkalnych:

  • osoby bez dachu nad głową - ludzie mieszkający w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej (dworce kolejowe i autobusowe oraz ich okolice, kanały i węzły ciepłownicze, ulice, parki, miejsca na cmentarzach, centra handlowe i parkingi, klatki schodowe, zsypy, piwnice, strychy, śmietniki i innych miejsca niemieszkalne),

  • osoby zamieszkujące w nietrwałych, niekonwencjonalnych konstrukcjach: altankach, pustostanach, barakach, kontenerach, budynkach przeznaczonych do rozbiórki itp.

 

W ramach zadania wsparciem planuje się objąć 30 osób bezdomnych z przestrzeni publicznej.

bottom of page