top of page

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
-zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
-pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
-prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
-wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków,
-współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
-działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
-szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Towarzystwo jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która zajęła się pomocą bezdomnym. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

"... każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało. ..."

bottom of page